ប្រូម៉ូសិន

promotion-banner

សម្រាប់អតថិជនថ្មី 50%

1. សូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុន SEABETKH លេងមានសុវត្តិភាពលេងឈ្នះច្រើនៗមាននៅ SEABETKH
2. ប្រាក់រង្វាន់នេះផ្តល់ជូនដល់សមាជិកថ្មី SEABETKH ទាំងអស់។
3. ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា $30 ដុល្លារឡើងទៅ។
4. ប្រាក់រង្វាន់នេះតម្រូវឱ្យមានការបង្វិលសងអប្បបរមា x 3 មុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់។


ដាក់ប្រាក់         ប្រាក់បន្ថែម 

ប្រាក់វិលជុំ                  
USD 100+USD 50x3USD 450


5. ប្រាក់រង្វាន់អតិបរមារហូតដល់ $ 488


*ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

1. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺសម្រាប់ហ្គេមទាំងអស់ លើកលែងតែ [ហ្គេមឡាយផ្ទាល់]។

2. Seatbet KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុនចំពោះសមាជិកឬភ្ញៀវដែលលេងលក្ខណះជាក្រុមឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយ​

3. រាល់ការផ្តល់ជូនពី Seatbet KH ត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែគណនីមួយតែប៉ុណ្ណោះ សំរាប់មនុស្សម្នាក់ អាសយដ្ឋានគ្រួសារ អ៊ីម៉ែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាសយដ្ឋាន IP។ ដូចគ្នានេះដែរ Seatbet KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់

4. ការភ្នាល់ដែលមានហានិភ័យតិចតួច ការភ្នាល់ទល់មុខ ការភ្នាល់ដែលមានហានិភ័យណាមួយ (ការភ្នាល់ផ្ទុយគ្នាលើបណ្តាញ) ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានច្រានចោល ការភ្នាល់មិនត្រឹមត្រូវ ការស្មើ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាចំនួនភ្នាល់ដែលមានសុពលភាពដែលត្រូវការ ហើយនឹងមិនរួមចំណែកដល់ការគណនាចំនួនវិលជុំណាមួយឡើយ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលអ្នក ឬអ្នកលេងផ្សេងទៀតអាចកើតឡើងដោយសារការឃុបឃិតគ្នា ការក្លែងបន្លំ ឬការបោកប្រាស់ ហើយចាត់ទុកជាអាសាបង់នូវការឈ្នះ និងប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់។

5. ការផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលបានអនុវត្ត។

promotion-banner

កញ្ចប់​រង្វាន់​ស្វាគមន៍សំរាប់អតិថិជនថ្មីស្លុត​ហ្គេម (Turnover x3)

1. សូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុន SEABETKH លេងមានសុវត្តិភាពលេងឈ្នះច្រើនៗមាននៅ SEABETKH
2. 
ប្រាក់រង្វាន់នេះផ្តល់ជូនដល់សមាជិកថ្មី SEABETKH ទាំងអស់។
3. 
ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា $30 ដុល្លារឡើងទៅ។
4. 
ប្រាក់រង្វាន់នេះតម្រូវឱ្យមានការបង្វិលសងអប្បបរមា x 3 មុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់។

ដាក់ប្រាក់

ប្រាក់បន្ថែម

ប្រាក់វិលជុំ
USD 100+USD 50x3USD 450

5. ប្រាក់រង្វាន់អតិបរមារហូតដល់ $ 488

*ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

1. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាងនៅក្នុងហ្គេមតែមួយ​នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ
2. Seatbet KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុនចំពោះសមាជិកឬភ្ញៀវដែលលេងលក្ខណះជាក្រុមឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយ​
3. រាល់ការផ្តល់ជូនពី Seatbet KH ត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែគណនីមួយតែប៉ុណ្ណោះ សំរាប់មនុស្សម្នាក់ អាសយដ្ឋានគ្រួសារ អ៊ីម៉ែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាសយដ្ឋាន IP។ ដូចគ្នានេះដែរ Seatbet KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់
4. 
ការភ្នាល់ដែលមានហានិភ័យតិចតួច ការភ្នាល់ទល់មុខ ការភ្នាល់ដែលមានហានិភ័យណាមួយ (ការភ្នាល់ផ្ទុយគ្នាលើបណ្តាញ) ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានច្រានចោល ការភ្នាល់មិនត្រឹមត្រូវ ការស្មើ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាចំនួនភ្នាល់ដែលមានសុពលភាពដែលត្រូវការ ហើយនឹងមិនរួមចំណែកដល់ការគណនាចំនួនវិលជុំណាមួយឡើយ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលអ្នក ឬអ្នកលេងផ្សេងទៀតអាចកើតឡើងដោយសារការឃុបឃិតគ្នា ការក្លែងបន្លំ ឬការបោកប្រាស់ ហើយចាត់ទុកជាអាសាបង់នូវការឈ្នះ និងប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់។
5. 
រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍

promotion-banner

ប្រាក់​រង្វាន់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ 15% (Turnover x3)

1. ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់សមាជិកថ្មីនិងចាស់របស់ Seatbet KH ទាំងអស់
2. សមាជិកម្នាក់អាចស្នើសុំប្រាក់បន្ថែមនេះបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះរៀងរាល់ថ្ងៃ
3. ធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់ចាប់​ពី​ 10.00$ ដុល្លារ ឡើងទៅដេីម្បី​ទទួលបានប្រម៉ូសិនប្រចាំថ្ងៃ​ 15%
4. ប្រាក់​រង្វាន់ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នេះ តម្រូវអោយអ្នកលេង ( x3 ) ជាមុនសិនមុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់ចេញវិញ

ហ្គេម
ការដាក់ប្រាក់

ប្រាក់បន្ថែម

វិលជុំ
ហ្គេមស្លុត
USD 100+USD 15x3345
ហ្គេមបាញ់ត្
USD 100+USD 15x3345
ហ្គេមឡាយផ្ទាល់
USD 100+USD 15x6690*** បញ្ចាក់​៖   (( ប្រាក់​រង្វាន់ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ 15% ធំបំផុត​ដែលអ្នកអាចទទួល​បាន​ 100$ ដុល្លារ ​)) 

*ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

1. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាងនៅក្នុងហ្គេមតែមួយ​នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ
2. Seatbet KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុនចំពោះសមាជិកឬភ្ញៀវដែលលេងលក្ខណះជាក្រុមឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយ​
3. រាល់ការផ្តល់ជូនពី Seatbet KH ត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែគណនីមួយតែប៉ុណ្ណោះ សំរាប់មនុស្សម្នាក់ អាសយដ្ឋានគ្រួសារ អ៊ីម៉ែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាសយដ្ឋាន IP។ ដូចគ្នានេះដែរ Seatbet KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់
4. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍

promotion-banner

ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំចុងសប្តាហ៍ 25% (Turnover x3)

ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំចុងសប្តាហ៍ 25% (Turnover x3)

1. ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់សមាជិកថ្មីនិងចាស់របស់ Seatbet KH ទាំងអស់
2. សមាជិកម្នាក់អាចស្នើសុំប្រាក់បន្ថែមនេះបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះរៀងរាល់ថ្ងៃ
3. ធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់ចាប់​ពី​ 10.00$ ដុល្លារ ឡើងទៅដេីម្បី​ទទួលបានប្រម៉ូសិនប្រចាំថ្ងៃ​ 25%
4. ប្រាក់​រង្វាន់ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នេះ តម្រូវអោយអ្នកលេង ( x3 ) ជាមុនសិនមុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់ចេញវិញ

ហ្គេម
ការដាក់ប្រាក់

ប្រាក់បន្ថែម

វិលជុំ
ហ្គេមស្លុត
USD 100+USD 25x3375
ហ្គេមបាញ់ត្
USD 100+USD 25x3375


*** បញ្ចាក់​៖   (( ប្រាក់​រង្វាន់ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ 30% ធំបំផុត​ដែលអ្នកអាចទទួល​បាន​ 288$ ដុល្លារ ​)) 

*ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

1. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាងនៅក្នុងហ្គេមតែមួយ​នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ
2. SEABET KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុនចំពោះសមាជិកឬភ្ញៀវដែលលេងលក្ខណះជាក្រុមឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយ​
3. រាល់ការផ្តល់ជូនពី SEABET KH ត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែគណនីមួយតែប៉ុណ្ណោះ សំរាប់មនុស្សម្នាក់ អាសយដ្ឋានគ្រួសារ អ៊ីម៉ែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាសយដ្ឋាន IP។ ដូចគ្នានេះដែរ SEABET KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់
4. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍

promotion-banner

ប្រាប់​រង្វាន់​គ្មាន​ដែនកំណត់ 5% (Turnover x2)

1. ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់សមាជិកថ្មីនិងចាស់របស់ Seatbet KH ទាំងអស់
2. សមាជិកម្នាក់អាចទទួល​បានប្រាក់បន្ថែមនេះគ្រប់ពេលដែលបញ្ចូលទឹកប្រាក់
3. ធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់ចាប់​ពី​ 10.00$ ដុល្លារឡើងទៅដេីម្បី​ទទួលបានប្រម៉ូសិនគ្មានដែនកំណត់ 5%
4. ប្រាក់​រង្វាន់​គ្មាន​ដែនកំណត់នេះ អ្នក​អាចលេងបាន​ (( ស្លុត​ហ្គេម​ x2 )) និង (( ឡាយ​ផ្ទាល់កាស៊ីណូ​ x4 ))  


ហ្គេម
ការដាក់ប្រាក់

ប្រាក់បន្ថែម

វិលជុំ
ហ្គេមស្លុត
USD 100+USD 5x2210
ហ្គេមឡាយផ្ទាល់
USD 100+USD 5x4420


*** បញ្ចាក់​៖   (( ប្រាក់​រង្វាន់​គ្មាន​ដែនកំណត់ 5% ធំបំផុត​ដែលអ្នកអាចទទួល​បាន​ 100$ ដុល្លារ ​))  

*ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

1. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាងនៅក្នុងហ្គេមតែមួយ​នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ
2. Seatbet KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុនចំពោះសមាជិកឬភ្ញៀវដែលលេងលក្ខណះជាក្រុមឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយ​
3. រាល់ការផ្តល់ជូនពី Seatbet KH ត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែគណនីមួយតែប៉ុណ្ណោះ សំរាប់មនុស្សម្នាក់ អាសយដ្ឋានគ្រួសារ អ៊ីម៉ែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាសយដ្ឋាន IP។ ដូចគ្នានេះដែរ Seatbet KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់
4. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍

promotion-banner

ប្រាប់​រង្វាន់​សំរាប់​ការណែនាំមិត្ត 25%

1. ប្រាក់រង្វាន់នេះផ្តល់ជូនដល់សមាជិក Seabet KH ទាំងអស់។

2. សមាជិកដែលបានទាមទារការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតមិនអាចទាមទារប្រាក់រង្វាន់ដែលបានណែនាំនេះ 25% បានទេ។

3. ប្រាក់រង្វាន់នេះគ្រាន់តែអាចទាមទារដោយគ្មានប្រាក់កក់ប៉ុណ្ណោះ នៅពេលដែលការដាក់ប្រាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះទេ។

4. ប្រាក់រង្វាន់នេះទាមទារអប្បបរមានៃហ្គេមទាំងអស់ x3 វិលជុំ មុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់។

5. ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា $10 ដុល្លារឡើងទៅ។

6. ប្រាក់រង្វាន់អតិបរមារហូតដល់ $ 288

7. ដកអតិបរមា $ 1888

*ឧទាហរណ៍៖

មិត្តភក្តិដាក់ប្រាក់ដំបូង 100 ដុល្លារ អ្នកនឹងទទួលបាន 25 ក្រេឌីតនៃហ្គេម


អ្នកដែលត្រូវបានគេណែនាំ

ទឹកប្រាក់ណែនាំ

ការដកទឹកប្រាក់
USD 100x25%USD 25x3USD 75

8. ដើម្បីប្តូរយកប្រាក់រង្វាន់ណែនាំរបស់អ្នក "មិត្ត" ថ្មីរបស់អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះគណនី និងដាក់ប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់(3)ដងក្នុង Seabet KH ទើបទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ។*ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

1. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាងនៅក្នុងហ្គេមតែមួយ នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ
2. Seatbet KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុនចំពោះសមាជិកឬភ្ញៀវដែលលេងលក្ខណះជាក្រុមឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយ
3. រាល់ការផ្តល់ជូនពី Seatbet KH ត្រូវបានកំនត់ត្រឹមតែគណនីមួយតែប៉ុណ្នោះ សំរាប់មនុស្សម្នាក់គ្រួសារអាសយដ្ឋានគ្រួសារអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលលេខទូរស័ព្ទគណនីធនាគារនិងអាសយដ្ឋាន IP ដូចគ្នា SEABET KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់
4. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍

promotion-banner

ប្រាក់បង្វិលសងប្រចាំថ្ងៃ​ 4%

1. បង្វិលប្រាក់ចាប់ពីម៉ោង 00:00 - 00:00 (GMT+7)។

2. អាចទទួលបានប្រាក់បន្ថែមទៅវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃ

3. អ្នកចូលរួមលេងអាចទទួលបានការប្រូម៉ូសិន 24 ម៉ោង។

4. ប្រាក់បង្វិលប្រចាំថ្ងៃ​គឺ​បានមកពីការដាក់ទឹកប្រាក់​-​ការដកទឹកប្រាក់​ =ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចាញ់​ x 4%

ប្រាក់ចាញ់

ប្រាក់បង្វិល

ការដកទឹកប្រាក់
USD 200=USD 10x2USD 20

5.  ប្រាក់រង្វាន់អតិបរមា $ 500

6.  ដកអតិបរមា $ 1000

7.  ការភ្នាល់ដែលមានហានិភ័យតិចតួច ការភ្នាល់ទល់មុខ ការភ្នាល់ដែលមានហានិភ័យណាមួយ (ការភ្នាល់ផ្ទុយគ្នាលើបណ្តាញ) ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានច្រានចោល ការភ្នាល់មិនត្រឹមត្រូវ ការស្មើ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាចំនួនភ្នាល់ដែលមានសុពលភាពដែលត្រូវការ ហើយនឹងមិនរួមចំណែកដល់ការគណនាចំនួនវិលជុំណាមួយឡើយ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលអ្នក ឬអ្នកលេងផ្សេងទៀតអាចកើតឡើងដោយសារការឃុបឃិតគ្នា ការក្លែងបន្លំ ឬការបោកប្រាស់ ហើយចាត់ទុកជាអាសាបង់នូវការឈ្នះ និងប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់។ 

8.  - សម្រាប់ប្រាក់បង្វិលរបស់អតិថិជនដែលមានចាប់ពី10$ឡើងទៅអតិថិជនលេងឈ្នះអាចដកលុយបានទាំងអស់
     - 
តែបើក្រោម10$លេងឈ្នះអាចដកលុយបានត្រឹម100$ទេ


* ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

1. 
ប្រសិនបើអតិថិជនទទួលបានការប្រូម៉ូសិន អតិថិជនមិនអាចទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញទេ

2. SEABET KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ លុបចោល ផ្អាក ឬបញ្ចប់ការផ្តល់ជូនពិសេស និង/ឬផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូននេះនៅពេលណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

3. ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺចុងក្រោយ។

4. លក្ខខណ្ឌទូទៅ SEABET KH ត្រូវបានអនុវត្ត។